Studio richtlijnen Fotostudio040

Gevestigd aan de Hurksestraat 19 5652 AH te Eindhoven
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67793339

 

Artikel 1. Minderjarigen
De fotoshoot en de fotopresentatie dienen altijd onder begeleiding van tenminste één volwassen persoon te zijn.

Artikel 2. Huisdieren
Huisdieren zijn meer dan welkom, maar uit hygiënisch oogpunt zouden wij het fijn vinden om van te voren te weten of je een huisdier meeneemt, dan kunnen wij ons hierop voorbereiden. Bij de reservering kun je dit aangeven.

Artikel 3. Behoud digitale bestanden
Bij aanschaf van een fotoproduct worden de daartoe behorende digitale bestanden door Fotostudio040 bewaard voor maximaal twee (2) maanden.

Artikel 4. Naaktfotografie
Naaktfotografie is verboden in de studio’s van Fotostudio040.

Artikel 5. Gepresenteerd werk
Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, zoals bedoeld in de Auteurswet.

ALGEMENE VOORWAARDEN  FOTOSTUDI040

Gevestigd aan de Hurksestraat 19 5652AH te Eindhoven
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67793339

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4. Prijzen en betaling
Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7. Levering 
Artikel 8. Bedenktijd 
Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
Artikel 11. Arrangement giftcards 
Artikel 12. Klachten 
Artikel 13. Overmacht 
Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze 
Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Fotostudio040: het bedrijf met beperkte aansprakelijkheid Fotostudio040 , wederpartij bij de overeenkomst met de Gast en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;
 2. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een Reservering maakt bij Fotostudio040 en wederpartij bij de overeenkomst met Fotostudio040 in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 3. Consument: de Gast die bij het aangaan van een overeenkomst met Fotostudio040 niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Geportretteerde: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Fotoshoot van Fotostudio040;
 5. Fotoshoot: de fotosessie die door Fotostudio040, al dan niet op haar Website, wordt aangeboden inclusief eventuele aanvullende diensten die deel van het aanbod uitmaken, zoals het leveren van afdrukken of het bewerken van (digitale) Werken;
 6. Partijen: de Gast en Fotostudio040 gezamenlijk;
 7. Reservering: de (online) reservering die de Gast maakt via de Website of in een van de vestigingen van Fotostudio040, waarmee de overeenkomst tot stand komt tussen Fotostudio040 en de Gast aangaande de Fotoshoot;
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
 9. Website: de website van Fotostudio040, te bereiken via: www.fotostudio040.nl;
 10. Fotografisch Werk(en): het (digitale) resultaat dat door de Fotosessie tot stand is gekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door Fotostudio040 aangeboden Fotoshoots.
 2. Wanneer door Fotostudio040 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gast kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Fotostudio040 onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 3. Fotostudio040 behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de Website worden gepubliceerd, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotostudio040 in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fotostudio040 vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fotostudio040, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gast een Reservering plaatst via de website of telefonisch / mondeling (bijvoorbeeld in een van de vestigingen van Fotostudio040 of telefonisch). Wanneer de Gast online een Reservering maakt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Gast alle stappen van het online reserveringssysteem met succes heeft doorlopen en daarna een reserveringsbevestiging heeft ontvangen per e-mail. In de reserveringsbevestiging worden de overeengekomen datum en het tijdstip van aanvang van de Fotoshoot vermeld.
 2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de Reservering maakt (de Gast), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Gast ingeschreven Geportretteerden wordt veroorzaakt.

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Op de Website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per Fotoshoot (dus niet per Geportretteerde) en zijn inclusief alle voor de betreffende Fotoshoot benodigde handelingen en materialen, alsmede inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele parkeerkosten die de Gast maakt op de locatie van de Fotoshoot zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Gast.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van contante betaling of pinbetaling op de locatie na afloop van de Fotoshoot. Betaling van de online Reservering geschiedt vooraf door middel van de online door Fotostudio040 geboden betaalmogelijkheden (zoals iDeal).
 3. Indien in afwijking van lid 2 is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Gast het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Fotostudio040 heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Fotostudio040 de Gast een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Gast niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Gast van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De Gast is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Fotostudio040 maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Gast.
 6. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Gast enige uitstaande factuur van Fotostudio040 nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fotostudio040 dan ook.

Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

 1. Het aanvangstijdstip en de duur de Fotoshoot wordt in de Reservering overeengekomen. De Gast dient ervoor te zorgen dat alle Geportretteerden uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Indien een of meer Geportretteerden niet op tijd aanwezig zijn, zal het aanvangstijdstip noch de duur van de Fotoshoot worden aangepast, tenzij de Gast akkoord gaat met de extra kosten die het wijzigen van het aanvangstijdstip of het uitbreiden van de duur van de Fotoshoot voor Fotostudio040 meebrengt.
 2. Fotostudio040 is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Fotoshoot geen doorgang kan vinden omdat een of meer Geportretteerden niet op het overeengekomen aanvangstijdstip aanwezig is. De Gast blijft in dat geval echter wel gewoon de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fotostudio040 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Fotostudio040 zal alles dat niet uitdrukkelijk bij de Reservering is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren. Op Fotostudio040 rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis of verplichting tot het behalen van een bepaald resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fotostudio040 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Gast draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fotostudio040 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gast redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fotostudio040 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fotostudio040 zijn verstrekt, heeft Fotostudio040 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Gast in rekening te brengen.
 4. Fotostudio040 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fotostudio040 is uit gegaan van door de Gast verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fotostudio040 kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Levering

 1. De Fotografische Werken worden door Fotostudio040 aan de Gast geleverd door het toesturen per e-mail of het online beschikbaar maken van de digitale bestanden binnen de overeengekomen termijn. De digitale bestanden gelden vanaf het moment van verzending dan wel online beschikbaar maken als geleverd en zijn vanaf dat moment voor risico van de Gast.
 2. Nadat levering van de Fotografische Werken heeft plaatsgevonden, is Fotostudio040 niet langer gehouden om de digitale bestanden voor de Gast beschikbaar te houden. Fotostudio040 garandeert echter het behoud van digitale bestanden van de Gast tot maximaal 2 maanden na de levering. Fotostudio040 raadt de Gast daarom aan om direct na ontvangst een back-up van de digitale bestanden te maken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt slechts beperkte c.q. standaard nabewerking van de Fotografische Werken plaats, waaronder het toepassen van filters/effecten en het wegwerken van stofjes en oneffenheden.
 4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Fotostudio040 vastgesteld.

Artikel 8. Bedenktijd

 1. Bij het aangaan van een online Reservering, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Reservering wordt gemaakt. Gedurende die periode heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Consument hiervoor een nadere reden hoeft op te geven.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kan de Consument het modelformulier voor herroeping gebruiken, dan wel Fotostudio040 op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigt Fotostudio040 de ontvangst daarvan onverwijld.
 3. Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de Consument Fotostudio040 heeft verzocht om uitvoering van de Fotoshoot tijdens de bedenktijd en de Consument heeft aangegeven af te zien van zijn herroepingsrecht.

Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de Gast om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Gast en zullen door Fotostudio040 slechts worden uitgevoerd na aparte offerte c.q. opdrachtbevestiging van meerkosten die door de Gast voor akkoord is ondertekend en aan Fotostudio040 is geretourneerd.
 2. Fotostudio040 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Reservering of de Reservering geheel te annuleren, indien hiertoe naar mening van Fotostudio040 gegronde redenen bestaan. Indien een Fotoshoot niet doorgaat of daarin wijzigingen moeten worden aangebracht, zal Fotostudio040 de Gast hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien Fotostudio040 besluit dat een Fotoshoot niet door kan gaan, zal Fotostudio040 contact met de Gast opnemen om een nieuwe datum voor de Fotoshoot in te plannen. Indien de Gast geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Fotostudio040 gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Fotoshoot. Fotostudio040 is in het geval van annulering van de Fotoshoot behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Fotoshoot. Indien het personeel van Fotostudio040 vermoedt dat een Geportretteerde onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Fotostudio040 zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Fotoshoot in zijn geheel af te breken. De betreffende Geportretteerde is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Fotostudio040 dientengevolge lijdt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Fotostudio040 aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Fotostudio040 aan de Gast in het kader van de Fotoshoot in rekening werd gebracht.
 2. Fotostudio040 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de Geportretteerde(n) tijdens of ten gevolge van een Fotoshoot, tenzij de oorzaak daarvan aan Fotostudio040 toerekenbaar is. Fotostudio040 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Fotostudio040 aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Gast gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend kosten voor vervoer, indien een Fotoshoot niet kan doorgaan.
 4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Fotostudio040 ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Fotostudio040 worden door Fotostudio040 op de Gast verhaald. Voorts zal Fotostudio040 alle schade op de Geportretteerde verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende Geportretteerde werd veroorzaakt.

Artikel 11. Arrangement giftcards

 1. Een giftcard vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor diensten en producten uit het assortiment van Fotostudio040 tot de aangegeven einddatum.
 2. Een giftcard gekoppeld aan een arrangement (Fotoshoot) verliest na één jaar de koppeling aan het arrangement en vertegenwoordigt dan alleen nog de aanschafwaarde. Vanaf dat moment is de giftcard vrij te besteden aan het gekoppelde arrangement of aan diensten of producten uit het assortiment van Fotostudio040.
 3. Restitutie van bedragen gekoppeld aan giftcards is niet mogelijk

Artikel 12. Klachten

Ondanks alle inspanningen van Fotostudio040 kan het voorkomen dat de Gast een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Fotoshoot of direct na afloop daarvan bij het personeel van Fotostudio040 te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Fotostudio040 niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de Gast deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Fotostudio040. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Fotostudio040 in behandeling genomen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Fotostudio040 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fotostudio040 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fotostudio040 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fotostudio040 worden daaronder begrepen.
 3. Fotostudio040 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fotostudio040 zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Fotostudio040 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Fotostudio040 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien de Gast een overeenkomst met Fotostudio040 aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de Gast opgenomen in het klantenbestand van Fotostudio040. Fotostudio040 beperkt zich daarbij tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast. De verzamelde persoonsgegevens worden door Fotostudio040 alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Fotostudio040 zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Gast gesloten overeenkomst en uitsluitend voor zover de Gast hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend.
 2. Fotostudio040 zal zorg dragen voor een passende opslag en bescherming van door haar verwerkte persoonsgegevens.
 3. Fotostudio040 zal de Gast voorafgaand, tijdens of na de geplande fotoshoot nieuwsbrieven of promotionele mails toesturen. Elke nieuwsbrief of mail van promotionele aard die Fotostudio040 verstuurt, bevat instructies en een link om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.
 4. De Gast heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens zoals deze door Fotostudio040 worden verwerkt. Indien de Gast gebruik wenst te maken van een van voormelde rechten, kan de Gast een mail met daarin zijn verzoek richten aan: info@fotostudio040.nl.
 5. Fotografische Werken mogen door Fotostudio040 gebruikt worden ter promotie op haar eigen website en social media kanalen maar niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gast en de betrokken Geportretteerde(n) openbaar gemaakt of gepubliceerd of op enige andere wijze gebruikt worden ter promotionele doeleinden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gast is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload via de website van Fotostudio040.

Wij helpen je graag

Algemene Voorwaarden Fotostudio040. Versie 01-20190314

error: Content is protected !!